Πυλώνες

Δουλεύουμε πάνω σε τέσσερις (4) κρίσιμους πυλώνες για ένα βιώσιμο τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικά περιβάλλον.
Τοποθετούμε την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην πρώτη γραμμή της επίλυσης προβλημάτων, προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω.

Οι Small Educational Paradises υποστηρίζουν προσπάθειες που διευρύνουν την ισότητα στην εκπαίδευση, αυξάνουν την πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές και στην αυτομόρφωση και αυξάνουν την δημόσια βούληση για συμμετοχικές δράσεις.

Με τη συνεχή προσαρμογή στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, στόχος είναι η προσφορά ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υλικού και επιμορφώσεων που αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

Rethinking Education
/Self-learning

Σε αυτόν τον πυλώνα μας, συντασσόμαστε με τον 4 (από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης) για εξασφάλιση ευρείας και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης και προώθησης ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους.
Η απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης είναι η βάση για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Στόχος μας είναι η ουσιαστική αύξηση του αριθμού των νέων αλλά και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε την αυτομάθηση. Η μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική σε όλο το εύρος της ζωής των ατόμων. Στην εποχή μας απαιτείται ενεργητική στάση στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων.

Environment

Η παγκοσμιοποίηση, η καταναλωτική ιδεολογία, ο υπερπληθυσμός, η αλόγιστη διαχείριση των φυσικών αποθεμάτων έχει οδηγήσει στη συσσώρευση τεράστιων περιβαλλοντικών ζητημάτων, σε κλιματική κρίση και σε κακή ποιότητα ζωής. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και την βλέπουμε καθημερινά.
Στόχος μας είναι να δουλέψουμε πάνω στον 13ο στόχο της βιώσιμής ανάπτυξης του ΟΗΕ για κλιματική δράση που απαιτεί την παρουσία και προσπάθεια όλων μας.

Κοινωνία / Πολιτισμός / Well-being

Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει πολλαπλές δυσκολίες και κρίσεις και αυτό συνεπάγεται ότι απαιτείται από όλους μας να ενεργοποιηθούμε, ως ενεργοί πολίτες, απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα και να γίνουμε πρεσβευτές της αλλαγής. Η απουσία ενδιαφέροντος για ότι συμβαίνει γύρω μας, όπως και η απουσία δράσης καθιστά κάθε ζήτημα ανεπίλυτο.
Ο οργανισμός μας δίνει έμφαση στην προώθηση της ενεργού πολιτειότητας.
Στόχος μας είναι να δουλέψουμε πάνω στον 3ο στόχο του Well-being, τον 5o στόχο της ισότητα των φύλων, και τον 11ο στόχο για Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.

Ενεργός Πολιτειότητα


Η εποχή μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα μας απαιτούν την ενεργή συμμετοχή μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο κάθε ένας πολίτης να επιδιώκει με την ενεργή συμμετοχή του να προσφέρει λύσεις στα πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της κοινωνίας μας.
Οι ενεργοί πολίτες είναι αυτοί που δημιουργούν την Κοινωνία των Πολιτών, και εμείς μέσα από αυτόν τον πυλώνα θέλουμε να συνεισφέρουμε στην καλλιέργεια υπεύθυνων πολιτών, που ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εαυτούς τους και το κοινωνικό σύνολο.

small educational paradises

contact

Email: info@smalleducationalparadises.org

© 2022 Small Educational Paradises

Developed and Designed by Dimitris Kolosionis